koffietheeplaza-banner-rechts
hema-banner-links

itsallinthepresent.nl

Persoonlijke informatie
De bedoeling van deze Verklaring is u te informeren over de manier waarop via itsallinthepresent.nl persoonsgegevens die u via deze website  verstrekt zullen gebruiken, en is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen.

It's all in the present houdt zich aan de wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. Deze wetgeving reguleert de verwerking van gegevens die betrekking hebben op u en geeft u verscheidene rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U kunt onze website gebruiken/bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en (email)adres, in het bijzonder wanneer u solliciteert op een vacature die op onze website staat vermeld. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Als u besluit ons of onze zakelijke partners die persoonlijke informatie te verstrekken die zij nodig hebben - om met u te corresponderen bijvoorbeeld - zullen wij u zo mogelijk laten weten op welke manier deze informatie zal worden gebruikt. Wanneer u aangeeft dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat.

Gebruik van uw gegevens door It's all in the present
Wij gebruiken de gegevens die wij op de website verzamelen, zowel collectieve als technische gegevens, ten behoeve van de uitvoering en het beheer van uw registratie, om te antwoorden op eventuele vragen van u, om uw sollicitatie te beoordelen, om de website te bedienen en verbeteren, om een positieve gebruikerservaring te bevorderen en om de producten en diensten te leveren die wij aanbieden aan onze doelgroepen. dmmbysdevelopment.nl maakt gebruik van 'Google Analytics' om statistische gegevens over haar website op te vragen. Deze applicatie maakt gebruik van van IP adresgegevens en cookies om deze data te kunnen rapporteren.

Indien u hiermee hebt ingestemd toen u zich registreerde via itsallinthepresent.nl of later, of voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u e-mail of andere mededelingen te zenden betreffende updates op de website, zoals nieuwe vacatures op via itsallinthepresent.nl, nieuwsbrief en andere plaatsingen die voor u van belang kunnen zijn. U heeft bij elke nieuwsbrief de mogelijkheid u hiervoor af te melden.

Openbaarmaking van gegevens aan anderen
Wij openbaren geen persoonsgegevens, gecombineerde persoons- en demografische gegevens van u of gegevens over uw gebruik van de website (zoals de gebieden die u bezoekt of de diensten waartoe u toegang verkrijgt) aan derden, behoudens voor zover hieronder bepaald.

1. Wij kunnen dergelijke gegevens aan derden openbaren indien u instemt met deze openbaarmaking.

2. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren aan bedrijven en personen die wij in dienst hebben om namens ons taken uit te voeren, waaronder bewerkers van gegevens en bedrijven en personen die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. De taken die namens ons worden uitgevoerd omvatten het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens, het verlenen van assistentie bij marketing, het verwerken van credit card betalingen en het bieden van klantenservice. Deze bedrijven en personen zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk om hun taken uit te voeren, maar zij mogen deze gegevens niet delen met andere derden of deze gegevens gebruiken voor enig ander doel. Wij behouden de controle en verantwoordelijkheid over alle gegevens die op deze wijze gedeeld worden.

3. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren als wij hiertoe op grond van de wet verplicht worden, of hiertoe door een overheidsinstelling of regelgevende instantie verzocht worden of als wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een wettelijk voorschrift of aan een dagvaarding; (b) de rechten of het eigendom van It's all in the present of haar gelieerde ondernemingen te beschermen; (c) een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen; of (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.

4. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren en overdragen aan een derde die het geheel of een belangrijk deel van het bedrijf van It's all in the present verkrijgt, ongeacht of deze verkrijging geschiedt door fusie of aankoop van het geheel of een belangrijk deel van onze activa. Bovendien kan, in geval It's all in the present, vrijwillig of onvrijwillig, in een insolventie- of faillissementsprocedure betrokken raakt, It's all in the present of haar vereffenaar, bewindvoerder of curator deze gegevens verkopen, in licentie geven of anderszins vervreemden in een door de rechter goedgekeurde transactie. Wij zullen u op de hoogte brengen van de verkoop van het geheel of een belangrijk deel van ons bedrijf aan een derde, hetzij per e-mail hetzij door een duidelijk zichtbare kennisgeving op de site van It's all in the present.

Wanneer u ervoor gekozen had om nieuwsbrieven, commerciële e-mails of andere mededelingen van It's all in the present of derden te ontvangen toen u zich registreerde via itsallinthepresent.nl, maar later van gedachten verandert, kunt u zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@itsallinthepresent.nl.

Veiligheid
De initiatiefnemers achter itsallinthepresent.nl hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. In het bijzonder zijn alle account- en wachtwoord-gegevens versleuteld (dwz. gescrambled tussen uw computer en de servers van via itsallinthepresent.nl), en al het verkeer dat intern binnen het It's all in the present netwerk plaatsvindt - zoals informatie over facturering en interne toegang tot onze database - is eveneens versleuteld. Niettegenstaande deze maatregelen blijft het internet een open systeem, en wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doelen te gebruiken. U dient zich ervan bewust te zijn dat indien u een cv invult op uw huidige arbeidsplaats, het mogelijk is dat uw huidige werkgever hierbij meekijkt.

Kinderen
De website van 'It's all in the present' is niet bedoeld voor kinderen onder de zestien jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de zestien jaar.

Juridische informatie en contactgegevens
Indien u op enig moment vragen of zorgen hebt over deze Privacyverklaring of meent dat wij ons niet aan deze Privacyverklaring gehouden hebben, aarzel dan niet ons te e-mailen naar info@itsallinthepresent.nl of contact op te nemen via onze contactpagina. Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om uw vraag snel te beantwoorden of uw probleem op te lossen.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie
Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

Links naar andere sites
In onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.Wij raden u aan om het privacybeleid van die andere websites te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen. Deze Privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de gegevens die wij op deze website verzamelen en is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen.

It's all in the present' behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.